Avís legal i política de privacitat

2 de setembre de 2016

Avís legal

El domini fundacioconfavc.cat és titularitat de la FUNDACIÓ DE LA CONFAVC, amb el CIF G64692569. L’entitat consta inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, num- 2404. Les nostres dades de contacte són: carrer Doctor Aiguader, 18 de Barcelona (08003). Tf: +34 93 268 89 80. Email: fundacio@confavc.cat.

Responsabilitat dels continguts i ús
La persona usuària adopta el compromís de fer un ús correcte de tots els serveis i continguts del lloc web, obligant-se a no danyar, canviar, ni modificar, en cap cas, el codi, les dades o els documents del lloc web, ni tampoc introduir en el nostre sistema cap mena de programari maliciós o dispositius que puguin alterar el servidor del lloc web ni els mitjans de protecció i seguretat. La FUNDACIÓ CONFAVC ha adoptat les mesures de seguretat adients, segons l’estat actual de la tècnica, per tal de garantir el correcte funcionament del lloc web i evitar la generació de danys a les persones usuàries. La FUNDACIÓ CONFAVC no es fa responsable de les pèrdues o perjudicis que es puguin generar a la persona usuària per virus informàtics, interferències, interrupcions, omissions, avaries, desconnexions, indisponibilitat del sistema o qualsevol altre comportament anòmal del lloc web. La Fundació podrà en qualsevol moment i sense previ avís, suspendre temporalment l’accés al lloc web per efectuar les modificacions i millores que estimi convenient i procedir al seu manteniment.
La FUNDACIÓ CONFAVC no es fa responsable ni dels comentaris ni les opinions que les persones usuàries puguin efectuar, reservant-se el dret a eliminar totes aquelles manifestacions de contingut inapropiat o que infringeixin la llei o drets de tercers. Si la persona usuària les detecta pot informar a la FUNDACIÓ CONFAVC a través de la nostra adreça de e-mail: veins@confavc.cat

La Fundació no assumirà cap tipus de responsabilitat derivada o que se’n pugui derivar de la utilització per part de les persones usuàries dels continguts i informacions que constin al lloc web.
Propietat intel·lectual i industrial
Aquest lloc web i els seus continguts són d’exclusiva propietat de la FUNDACIÓ CONFAVC o s’ofereixen sota les convenients autoritzacions dels seus autors titulars, com a conseqüència dels acords subscrits amb tercers, i estan sotmesos a drets de propietat intel·lectual i industrial i protegits per la legislació nacional i internacional.
Els nostres continguts s’ofereixen sota la protecció d’una llicència Creative Commons, amb les següents atribucions: Reconeixement – No comercial – Compartir igual.
Reconeixement: en qualsevol explotació de l’obra autoritzada per la llicència caldrà reconèixer l’autoria.
No comercial: l’explotació de l’obra queda limitada a usos no comercials.
Compartir igual: l’explotació autoritzada inclou la creació d’obres derivades sempre que mantinguin la mateixa llicència en ser divulgades.
En aplicació de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la reutilització dels continguts sobre la gestió de l’entitat és lliure i no està subjecte a restriccions, sempre i quan no s’alteri el contingut de la informació reutilitzada ni es desnaturalitzi el sentit, i es citi la font de les dades i la data de la darrera actualització.

Política de privacitat
La visita a la nostra web no suposa que la persona usuària quedi obligada a facilitar informació de cap tipus. Pel cas que la persona usuària proporcioni informació de caràcter personal, la FUNDACIÓ CONFAVC disposa d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal facilitades voluntàriament per les persones usuàries, que consta degudament notificat a l’Agència de Protecció de Dades, amb la finalitat de desenvolupar la seva activitat, incloent l’enviament d’informació sobre ofertes i serveis del seu interès.
La FUNDACIÓ CONFAVC garanteix la privacitat d’aquestes dades i es compromet a custodiar-les per a evitar l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat. Les dades seran tractades de forma confidencial, observant les mesures de seguretat tècniques i organitzatives exigides per la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i altres normes aplicables.
La persona usuària respondrà de la veracitat de les dades facilitades i la CONFAVC es reserva el dret a excloure dels serveis registrats qualsevol usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici d’altres accions que corresponguin en dret.
En qualsevol moment es poden exercitar el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, per escrit dirigit a les oficines de la FUNDACIÓ CONFAVC situades al carrer Doctor Aiguader, 18 de Barcelona (08003). Tf: +34 93 268 89 80. Email: fundacio@confavc.cat.

Política de cookies