Política de privacitat i de “cookies”

2 de setembre de 2016

Avís legal

El domini fundacioconfavc.cat és titularitat de la FUNDACIÓ DE LA CONFAVC, amb el CIF G64692569. L’entitat consta inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, num- 2404. Les nostres dades de contacte són: carrer Doctor Aiguader, 18 de Barcelona (08003). Tf: +34 93 268 89 80. Email: fundacio@confavc.cat.

Responsabilitat dels continguts i ús
La persona usuària adopta el compromís de fer un ús correcte de tots els serveis i continguts del lloc web, obligant-se a no danyar, canviar, ni modificar, en cap cas, el codi, les dades o els documents del lloc web, ni tampoc introduir en el nostre sistema cap mena de programari maliciós o dispositius que puguin alterar el servidor del lloc web ni els mitjans de protecció i seguretat. La FUNDACIÓ CONFAVC ha adoptat les mesures de seguretat adients, segons l’estat actual de la tècnica, per tal de garantir el correcte funcionament del lloc web i evitar la generació de danys a les persones usuàries. La FUNDACIÓ CONFAVC no es fa responsable de les pèrdues o perjudicis que es puguin generar a la persona usuària per virus informàtics, interferències, interrupcions, omissions, avaries, desconnexions, indisponibilitat del sistema o qualsevol altre comportament anòmal del lloc web. La Fundació podrà en qualsevol moment i sense previ avís, suspendre temporalment l’accés al lloc web per efectuar les modificacions i millores que estimi convenient i procedir al seu manteniment.

La FUNDACIÓ CONFAVC no es fa responsable ni dels comentaris ni les opinions que les persones usuàries puguin efectuar, reservant-se el dret a eliminar totes aquelles manifestacions de contingut inapropiat o que infringeixin la llei o drets de tercers. Si la persona usuària les detecta pot informar a la FUNDACIÓ CONFAVC a través de la nostra adreça de e-mail: veins@confavc.cat

La Fundació no assumirà cap tipus de responsabilitat derivada o que se’n pugui derivar de la utilització per part de les persones usuàries dels continguts i informacions que constin al lloc web.
Propietat intel·lectual i industrial

Aquest lloc web i els seus continguts són d’exclusiva propietat de la FUNDACIÓ CONFAVC o s’ofereixen sota les convenients autoritzacions dels seus autors titulars, com a conseqüència dels acords subscrits amb tercers, i estan sotmesos a drets de propietat intel·lectual i industrial i protegits per la legislació nacional i internacional.

Els nostres continguts s’ofereixen sota la protecció d’una llicència Creative Commons, amb les següents atribucions: Reconeixement – No comercial – Compartir igual.

Reconeixement: en qualsevol explotació de l’obra autoritzada per la llicència caldrà reconèixer l’autoria.
No comercial: l’explotació de l’obra queda limitada a usos no comercials.
Compartir igual: l’explotació autoritzada inclou la creació d’obres derivades sempre que mantinguin la mateixa llicència en ser divulgades.

En aplicació de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la reutilització dels continguts sobre la gestió de l’entitat és lliure i no està subjecte a restriccions, sempre i quan no s’alteri el contingut de la informació reutilitzada ni es desnaturalitzi el sentit, i es citi la font de les dades i la data de la darrera actualització.

Política de privacitat

Informació bàsica sobre la protecció de dades (nivells bàsic d’informació)

Responsable FUNDACIÓ CONFAVC
Finalitat Informar sobre les activitats, cursos, formacions i altres projectes que l’entitat desenvolupa, i gestionar, si s’escau, la seva participació en les activitats, cursos, formacions i altres projectes de l’entitat.
Legitimació El tractament de les dades està legitimat pel consentiment exprés de l’interessat.
Destinatari Els destinataris són els departaments de l’entitat. Les dades facilitades no seran cedides a terceres persones, llevat consentiment exprés de la persona interessada o d’obligació legal
Drets A informar, accedir, rectificar, supressió (oblit), oposició, limitació i portabilitat, i la resta de drets legalment reconeguts
Informació addicional Pot consultar la informació addicional i detallada sobre la protecció de dades a la nostra web https://fundacioconfavc.cat o demanar una còpia a l’entitat

PÓLITICA DE PRIVACITAT (PROTECCIÓ DE DADES)

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, a continuació s’indica la política de privacitat de les dades personals que hagin estat facilitades a la FUNDACIÓ CONFAVC a través de qualsevol mitjà, incloent el format en paper o electrònic:

Qui és el responsable de les dades personals facilitades?
Identitat FUNDACIÓ CONFAVC
CIF G64692569
Adreça Rambla Santa Mònica, 10, 3

Barcelona CP 08002

Telèfon Tf: +34 93 268 89 80
Correu electrònic del responsable de tractament fundacio@confavc.cat
Per a quines finalitats s’empraran aquestes dades i durant quant temps?
Objectiu La informació facilitada té per objecte executar el contracte que es pugui generar entre el Responsable del Tractament i la persona interessada, així com també l’exercici dels drets i obligacions que se’n deriven de la seva relació amb l’entitat.

També serviran per informar sobre les activitats, cursos, formacions i altres projectes que l’entitat desenvolupa i gestionar, si s’escau, aquesta participació. Els tractaments que podem fer són:

-butlletí de notícies

-invitacions a actes i esdeveniments

-sol·licitar la participació en activitats

Les dades facilitades no s’empraran per elaborar perfils.

En cas que les dades facilitades es volguessin emprar per altres fins dels descrits anteriorment, s’informarà a la persona interessada de la nova finalitat als efectes que presti el seu consentiment.

Als efectes de complir el principi establert a l’article 5.1 lletra d) del Reglament anteriorment citat, la persona que facilita les dades garanteix que les mateixes són veraces, exactes i actuals, responsabilitzant-se de qualsevol inexactitud que pogués existir i obligant-se a comunicar al Responsable de Tractament qualsevol modificació que es pogués produir, a la menor brevetat possible, per tal de donar compliment a les finalitats establertes en aquesta política de privacitat.

Durada Les dades personals proporcionades es conservaran sempre que la relació entre la Fundació i la persona interessada estigui vigent. Finalitzada aquesta, les dades personals no es cancel·laran fins que la persona interessada (o la seva representació legal) exerceixi el dret de supressió reconegut en aquesta política de privacitat.
Per què haig de comunicar les meves dades?
La base legal de la legitimació pel tractament de les dades facilitades a la FUNDACIÓ CONFAVC és el consentiment exprés de la persona interessada i, si procedeix, l’execució del contracte subscrit amb el Responsable del Tractament.

 

Qui tindrà accés a les meves dades personals?
Les dades facilitades no seran cedides a terceres persones, llevat d’obligació legal o consentiment exprés.
Quins drets tinc?
Qualsevol persona (o el seu representant legal) pot exercitar davant la FUNDACIÓ CONFAVC els següents drets que li són reconeguts per la normativa de protecció de dades, que seguidament s’indiquen.

Per a l’exercici de qualsevol d’aquests drets, la persona afectada podrà remetre una sol·licitud a l’entitat, a l’adreça indicada a l’apartat “RESPONSABLE DEL TRACTAMENT” o bé a través d’un correu electrònic a fundació@confavc.cat Per l’exercici d’aquests drets, la persona sol·licitant haurà d’acreditar la seva identitat, ja sigui amb el seu DNI o el NIE, corresponent.

Igualment, si es consideressin vulnerats els seus drets, la persona interessada té dret a presentar una reclamació davant l’Agencia Española de Protección de Datos, amb domicili a 28001 – Madrid, carrer Jorge Juan, 6 (més informació a www.agpd.es ).

Dret d’accés Dret a conèixer si la FUNDACIÓ CONFAVC està tractant o no les seves dades personals. En cas afirmatiu, la FUNDACIÓ CONFAVC ha de proporcionar la informació relativa a les dades, destinataris, finalitats categories de les dades, així com també el possible exercici dels drets que li corresponguin.
Dret a la portabilitat Dret de la persona afectada (o els seus representants legals) a rebre una còpia de les dades de la FUNDACIÓ CONFAVC en format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica; que els podrà transmetre a una altre responsable.
Dret de rectificació Dret a obtenir sense dilació indeguda la rectificació de les dades personals inexactes o a completar les dades errònies.
Dret de supressió Dret de la persona interessada a obtenir la supressió, sense dilacions, de les seves dades personals quan, entre d’altres causes, ho sol·liciti la persona afectada.
Dret d’oposició Dret de la persona interessada a que les seves dades no siguin tractades o que es cessi en el seu tractament de les dades facilitades.
Dret de limitació Dret de la persona afectada a que les seves dades siguin tractades únicament amb una finalitat concreta.

Política de galetes “cookies”

Aquest lloc web utilitza cookies. Les cookies o galetes són petits fitxers de text que els servidors web envien al navegador quan serveixen les pàgines sol·licitades per la persona usuària. Queden emmagatzemades al terminal ja sigui un ordinador, un telèfon mòbil o una tauleta, i són gestionades pel navegador. Aquest mecanisme permet emmagatzemar i recuperar informació relativa a les persones usuàries (com per exemple si han iniciat sessió o no), dades de connexió a les xarxes socials o dades de preferències de navegació. Aquestes dades són emmagatzemades per a ser recordades quan visiten de nou la pàgina.

D’acord amb la normativa vigent, a continuació us donem informació sobre quines cookies utilitza aquest lloc web així com de la forma de controlar-ne la gestió i de com eliminar-les completament. Al mateix temps, sol·licitem el vostre consentiment per poder-les utilitzar.

Cookies que utilitza aquest lloc web

Aquest lloc web utilitza les següents cookies de tercers:

_ga, _gat: Cookies de Google Analytics. Google Analytics és un servei que ofereix Google i que recull informació sobre quines pàgines del lloc web s’han consultat, en quin moment, amb quin navegador, etc, per poder elaborar estadístiques sobre tràfic i volum de visites al web. Aquesta informació és emmagatzemada als servidors de Google als Estats Units, amb el compromís de ser tractada amb un nivell de protecció d’acord a la normativa europea en virtud de l’Acord de Port Segur. Caduquen en dos anys i deu minuts respectivament.
Més informació:Tipus de galetes que fa servir Google.

Com es poden administrar les cookies al navegador?

La persona usuària pot gestionar les cookies emmagatzemades al seu equip accedint a la configuració del navegador. A continuació us mostrem com podeu canviar la configuració de les cookies als navegadors més populars. La informació mostrada correspon a les darreres versions existents en el moment de la confecció d’aquesta documentació. És possible que les instruccions difereixin en futures versions dels navegadors. En aquest cas, si us plau, consulteu l’apartat de suport corresponent de l’empresa desenvolupadora.

Per ajustar els permisos relacionats amb les cookies al navegador Google Chrome.

Feu clic al menú de Chrome  Menú Chrome  a la barra d’eines del navegador.
Seleccioneu Configuració.
Feu clic a Mostra la configuració avançada.
A la secció Privadesa, feu clic al botó Configuració del contingut.
A la secció Galetes, podeu canviar la configuració.
Més informació:Google Chrome.

Per ajustar els permisos relacionats amb les cookies al navegador Mozilla Firefox.

Feu clic al botó Menú  Menú Firefox  i seleccioneu Preferències.
A continuació seleccioneu Privadesa.
A la secció Historial, configureu El Firefox: amb la opció Utilitza els paràmetres personalitzats de l’historial. Ara podreu canviar la configuració de les galetes.
Més informació:Mozilla Firefox.

Si bloquegeu l’ús de cookies al vostre navegador és possible que alguns serveis o funcionalitats de la pàgina web no estiguin disponibles.